פטנט רשום ©
הויטרינה   המתקפלת

פמוטמונה - איז אנגעקומען. - דער געבענטשטער פאטענט.

די פמוטמונה זעט אויס ווי א געוויינלעכער בילד. און אא, לכבוד שבת, אנטפלעקט זיך דער סוד, וועלעכער באהאלט זיך אין אים.

אין א פרעכטיקן בילד אין סאלאן – קילט זיך אפ א וווינדערבארע באצירטע וויטרינע וועגן ליכט אנצינדונג, וועלכר לייגט זיך צונויף.

מיט דער פמוטמונה איז פארבייגעגאנגען די דאגה אפצוהיטן די ליכט אויף יעדן שבת'דיקן און יום טוב'דיקן טיש. און ספעצציעל אויף סוכות און חנוכה.

דאס איז ניט קיין סוד פון פארזיכטיקייט פאר פקוח נפש. אין פיל משפחות זייע געצווונגען צו דערוויטערן די ליכט צו דער קוך צי צו אן אנדערן ווינקל.

די פמוטמונה – לייזונג שפארט אפ פלאץ, נוצט אויס יעדן ווינקעל און דערלויבט צו באצירן געהעריק, און לויט דער פאדערונג פאר א מכובעד'יקן אנציצדונג, אנטקעגן דעם מקדש על היין.

די פמוטמונה האט זיך אנטפלוקט אלס א זיכערע און סטאבילע וועגן ליכט אנצינדן. און נישטגעקוקט אויף דער לייכטער איסטאליאציע. באשיצט ער פון יעדן ווינט-בלאזן און קינדער שפילן, איז אפגעשיצט און אפגעהיט אין יום חול.

די פמוטמונה פארוואנדלט זיך אין א נוצליכן מעבלשטיק אין יעדער שטוב, ברענגט א בארואיקונג צום שבתדיקן טיש און רו צו די אנוועזנדיקע.

די פמוטמונה פארפנטלעכט זיך אין עטלעכע פארנעמען: שמאלע און הויכע, ברייטע און נידעריקע, מיט צי אן א צונויפלעגונג.

א בליק אויפן פראדוקט אנטפלעקט וויפל מע אינוועסטירט אין איהם.

דער קערפער פון דער וויטרינע לייגט זיך צונויף און באהאלט זיך אונטר א דאקאראטיווע ראם און וועלכע איז איינגעשטעלט א פראנטאלע בילד.

די צונויפגעלייגטע וויטרינע איז באהאפטעט און צו געפעסט און א סטאבילן פאוויליאן צווישן טאנגעס פון אלומיניום, וועלכע שטיצן אונטער די גלעזערנע טירן און די גאנצקייט זעט אויס געוויינטלעך אפילו וועגן אויפהענגען אויף דע וואנט מען געזארגט ביי צום קאנסטרואירן מיט געדאנק און אויך רעזערוו – דעטאלן זענען צוגעלייגט (מען זאל זיי נאר ניט באדארפן...!).

און דער עיקר – דער פראדוקט האט א פאטער. און אויך א גלייכער מארק – פארקויף מיט א פערזענלעכע באצונג צו יעדער פראגע און איינקויף.

"אין שלום אלא באור" - און במוצ''ש – קערט זיך אום צום שלוס דער בילד, ביז צו דער פאלגנדיקער באלייכטונג, פון דער פינצטערניש צום ליכט... "מאפילה לאורה"

און מיר לעגן פאר זי אנרופן: תמונת ה "אור הגנוז" ... צו אייער דינסט מיט פארגעניגן.

052 76 00005

pamotmuna@enativ.com

לסרטון הדגמה של הפמוטמונה
דרוש לשיווק: דייל / סוכן נייד עם רכב ליישובים   *   כדאי לבוא ולהתרשם   *  

דלג